این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه : اصفهان - نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- دانشکده علوم انسانی- طبقه اول کریدور 5
تلفن: 03142292655
کد پستی : 8514143131

ارتباط با بخش علمی: Article.lyriclit95@gmail.com
تلفن بخش علمی :09331890821

ارتباط با بخش مالی همایش : info.lyriclit95@gmail.com
تلفن بخش مالی :09010353452