این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

تاريخچه و سير تحول و تطور ادبيات غنايي
ادبيات غنايي و بلاغت
ادبيات غنايي و ادبيات تطبيقي
ادبيات غنايي و ادبيات تعليمي
ادبيات غنايي و حماسه
رويكردهاي اعتقادي در ادبيات غنايي
عرفان در ادبيات غنايي
ادبيات غنايي و نقد ادبي
ادبيات غنايي و تاريخ
ادبيات غنايي و اسطوره
ادبيات غنايي و فرهنگ عامه
ادبيات غنايي و شعر آييني
ادبيات غنايي و جنبش هاي سياسي ـ اجتماعي
ادبيات غنايي و دفاع مقدس
روانشناسي ادبيات غنايي
جامعه شناسي ادبيات غنايي
سبك شناسي ادبيات غنايي
ادبيات غنايي و ادبيات كودكان
ادبيات غنايي و هنر
داستان و قصه در ادبيات غنايي
ادبيات غنايي و نسخه هاي خطي
گونه هاي غنايي در ادبيات عربي