این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  اعضای هیأت علمی همایش

دکتر شهره انصاری
دکتر محمدابراهیم ایرج پور
دکتر مسیح بهرامیان
دکتر مهدی تدین
دکتر محمد حکیم آذر
دکتر فریده داودی مقدم
دکتر محمد فشارکی
دکتر حمیدرضا قانونی
دکتر محسن محمدی فشارکی
دکتر مهدی نوریان
دکتر احمدرضا یلمه ها