این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رييس كنفرانس: دكتر سيد محمد اميري
دبير علمي: دكتر محبوبه خراساني
دبير اجرايي: دكتر قربانعلی ابراهیمی
رييس كميته اجرايي: دكتر عطامحمد رادمنش
دبير كنفرانس: دكتر مرتضي رشيدي
مسئول انتشارات: دكتر شهرزاد نیازی
دبير كميته هماهنگي: دكتر مهسان قريشي
مسئول نمايشگاه ها: دكتر بيتا نوريان
دبير كميته تشريفات: دكتر مهدي تدين
مسئول كارگاه هاي آموزشي: دكتر حسين ايراندوست
مسئول ارتباط با مراكز دانشگاهي: دكتر مهرداد چترایی
اعضای هیأت علمی همایش