این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبارسخنرانان كليدي در همايش ادبيات غنايي

دكتر سيده فليحه زهرا كاظمي
دكتر فريدون الله ياري
دكتر مهدي نوريان
دكتر سيد احمد حسینی كازروني


ادامه مطلب1395/02/20

برنامه هاي اختتاميه همايش ملي ادبيات غنايي

برنامه هاي اختتاميه همايش ملي ادبيات غنايي
سخنراني دكتر احمد جولايي
رونمايي از كتاب «نظري به جمال نظري حافظ» مسيح بهراميان
شعرخواني نيلوفر بختياري
اهداي جوايز


ادامه مطلب1395/02/20

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر