این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقاي مهرداد چترايي

جناب آقاي مرتضي رشيدي

جناب آقاي حميدرضا قانوني ( دانشگاه پیام نور )

جناب آقاي ابراهيم واشقاني فراهاني

جناب آقاي قربانعلی ابراهیمی

جناب آقاي سعید روزبهانی

جناب آقاي مهدی فاموری
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر