این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1چگونه مقاله خود را برای همایش تنظیم کنم؟
راهنمای و قالب نگارش مقاله را از سربرگ اطلاع رسانی ->فایلها->راهنمای تدوین مقاله دریافت کنید.